Your browser does not support JavaScript!
國立清華大學語言學研究所
Institute of Linguistics, National Tsing Hua University
合聘師資
成員 職稱 研究專長
研究員 南島語言學、句法學、語意學
副研究員 音韻學、南島語音韻學、語音學
副教授 認知科學、語言習得、心理語言學、神經語言學